Samarbeidspartnere

Norges brannskole baserer i stor grad sin virksomhet på samarbeid.

Statsbygg
Norges brannskole leier anlegg med lokaler og en del utstyr av Statsbygg. Statsbygg har ansatt to personer ved anlegget som forestår vedlikeholdet av bygninger med tekniske anlegg og en del utstyr. Avtaleforholdet og den overordnede koordineringen skjer mot Statsbygg Nord i Tromsø. Samarbeidet om den daglige driften skjer gjennom driftslederen. Han koordinerer det vedlikeholdet ved skolen som omfattes av leiekontrakten.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, SINTEF - Norges branntekniske laboratorium med flere.
Norges brannskole har et løpende faglig samarbeid med myndighets-, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Dette samarbeidet kan også være på det praktiske plan, for eksempel ved utprøving av utstyr.

Yrkes- og fagorganisasjoner
Norges brannskole har også et utstrakt faglig samarbeid med yrkesorganisasjonene på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Kommunenes Sentralforbund (KS) er en av disse.

Andre samarbeidspartnere
Skolen har faglig kontakt med Norsk Brannvernforening (NBF), Statens bygningstekniske etat, Industrivernet med flere i forhold som har betydning for utviklingen av nåværende og fremtidig opplæring. Utvikling og gjennomføring av opplæring skjer også i direkte samarbeid med oppdragsgivere, forsikringsselskap med flere.

Regionale kurssteder
En del av opplæringsaktivitetene til Norges brannskole er lagt utenfor anlegget i Tjeldsund. Dette gjelder i hovedsak de regioner/brannvesen som søker om å få avholde deltidskurs. Samarbeidspartnerne på disse stedene gjennomfører normalt opplæringen med egne instruktører, men etter opplegg og retningslinjer fra Norges brannskole.

Innleide instruktører
Norges brannskole benytter en del innleide instruktører der dette er nødvendig og hensiktsmessig av hensyn til undervisningen. Dette er personer som har faglige kvalifikasjoner i kraft av sin stilling eller erfaring; fra brannvesen, feiervesen, politiet osv. Norges brannskole har oversikt over og vurderer kvalifikasjonene til den enkelte lærer.

Fjelldal kantine AS
Kantina ved Norges brannskole er et selvstendig aktieselskap. Det er et tett samarbeid med kantina om forpleining og innkvartering av elever/kursdeltakere og gjester.

Oljevern
I forbindelse med våre kurs innen oljevernberedskap har Norges brannskole et omfattende samarbeid med
NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og
Kystverket